AIS Serenade รับสิทธิ์ได้จากการเชิญชวนสมาชิกในครอบครัว

AIS Serenade รับสิทธิ์ได้จากการเชิญชวนสมาชิกในครอบครัว

     ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด เชิญชวนสมาชิกในครอบครัว จดทะเบียนเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม ในระบบรายเดือน พร้อมเลือกรับแพ็กเกจพิเศษ เพื่อรับสิทธิพิเศษเซเรเนดเทียบเท่าเช่นคุณ

เงื่อนไข Serenade Family

 • ผู้มอบสิทธิ์ต้องเป็นลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดา โดยมี Segment Date คงเหลือมากกว่า 30 วัน
 • ผู้รับสิทธิ์ต้องมีสถานะดังต่อไปนี้
  – เป็นสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับผู้มอบสิทธิ์, บิดา-มารดา, คู่สมรส, บุตร และพี่น้องที่มี บิดา-มารดาเดียวกัน
  – เป็นลูกค้าจดทะเบียนเบอร์ใหม่รายเดือน หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมในระบบเอไอเอสรายเดือน ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ Serenade Family
  – ต้องใช้หรือเปลี่ยนมาใช้แพ็กเกจตามที่บริษัทฯ กำหนด ขั้นต่ำเริ่มต้นตั้งแต่ 699 บาทต่อเดือนขึ้นไป
  – ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการ Serenade Family หรือเป็นผู้ได้รับสิทธิ์เซเรเนดก่อนอยู่แล้ว
  – ผู้รับสิทธิ์ 1 ท่าน สามารถเข้าโครงการ Serenade Family ได้ 1 เลขหมาย
  – ต้องมีสถานะการใช้งานปกติ ไม่ถูกระงับสัญญาณการใช้งาน
 • ผู้มอบสิทธิ์ 1 ท่าน สามารถเชิญผู้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Serenade Family ได้สูงสุด จำนวน 3 เลขหมาย
 • ผู้มอบสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์รับเอไอเอส พอยท์ 400 คะแนน ต่อการสมัครสำเร็จ 1 เลขหมาย (สูงสุด 1,200 คะแนน เมื่อเชิญคนในครอบครัวสมัครสำเร็จครบ 3 เลขหมาย)
 • ผู้รับสิทธิ์ จะได้รับสิทธิ์เซเรเนดเทียบเท่ากับผู้มอบสิทธิ์ นานสูงสุด 12 เดือน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า